A është ky hadithi i saktë?

by Uniteti-Admin

Pyetja: A është i saktë ky hadith: “Pjesa e parë e tij (Ramazanit) është mëshirë, pjesa e mesme falje dhe pjesa e fundit lirim nga zjarri”?

Përgjigje: “Pjesa e parë e tij (Ramazanit) është mëshirë, pjesa e mesme falje dhe pjesa e fundit lirim nga zjarri”, ky hadith ka dobësi.

E trans. Ibn Huzejme(1887), Bejheku (3608), Begaviu në tefsirin e tij (1198) nga hadith ii Selmanit (Allahu qoftë i kënaqur me të), ka thënë Albani në “Daif Et-Tergib ve Et-terhib”: Hadithi është munker.

Shejh AbdulKerim el-Hudejr

Përktheu: Ali Ashani

Të tjera