A’shura-ja

by Uniteti-Admin
ashuraja

Pyetje: Kam dëgjuar se agjërimi i ditës së A’shura-së i shlyen mëkatet e vitit të kaluar, a është kjo e vërtetë? A shlyhen edhe mëkatet e mëdha dhe cili është shkaku i madhërimit të kësaj dite?

Përgjigja: Falënderimi i takon Allahut.

1-      Agjërimi i ditës së A’shura-së i shlyen mëkatet e vitit të kaluar, ka thënë Pejgamberi [sal-lAllahu alejhi ve sel-lem]: “Shpresoj prej Allahut që agjërimi i Ditës së Arafat-it t’i shlyen mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm, kurse agjërimi i Ditës së A’shura-së, shpresoj prej Allahut që t’i falë mëkatet e vitit të kaluar.”[1] Dhe kjo është prej mirësisë së Allahut ndaj neve, që me agjërimin e një dite të na i fal mëkatet e një viti, padyshim se mirësia e Allahut është e gjërë.

I Dërguari i Allahut [sal-lAllahu alejhi ve sel-lem] kujdesej që t’a agjëronte këtë ditë, për shkak të pozitës së lartë të kësaj dite, transmetohet nga Ibn Abbas [radijallahu anhu] se ka thënë: “Nuk e kam parë Pejgamberin [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] që është kujdesur për agjërimin e ndonjë ditë dhe që e ka vlerësuar ndaj të tjerave, përpos ditën e A’shura-së dhe këtë muaj, kishte për qëllim Ramazanin”.[2]

2-      Shkaku i agjërimit të Pejgamberit [sal-lAllahu alejhi ve sel-lem] në këtë ditë dhe nxitja që ua bënte njerëzve që t’a agjërojnë këtë ditë, është i përmendur në hadithin të cilin e transmeton Ibn Abbasi [radijAllahu anhu], i cili thotë: “Erdhi i Dërguari [sal-lAllahu alejhi ve sel-lem] në Medine dhe i pa hebrenjtë duke e agjëruar këtë ditë, atëherë tha: Çfarë është kjo (që e bëni)? Ata thanë: Kjo është ditë e mirë, në këtë ditë Allahu i shpëtoi Bijtë e Israilit prej armikut të tyrë, andaj këtë ditë e agjëroi Musa [alejhi selam]. Atëherë tha Pejgamberi: Unë kam më shumë të drejtë për Musa-in se ju. Kështuqë e agjëroi këtë ditë dhe i urdhëroi njerëzit që t’a agjërojnë.”[3]

Thënia e tyre: “Kjo është ditë e mirë”, në trasmetimin e Muslimit qëndron: “Kjo është ditë e madhe, në të Allahu shpëtoi Musa-in dhe popullin e tij dhe e fundosi Faraonin dhe popullin e tij.”

Thënia: “…andaj këtë ditë e agjëroi Musa”, në transmetimin e Muslimit ka një shtesë: “…si falënderim ndaj Allahut, andaj edhe ne e agjërojmë.”

3-      Falja e mëkateve që bëhet me agjërimin e kësaj dite, ka për qëllim mëkatet e vogla, kurse sa u përket mëkateve të mëdha, ata kanë nevojë për pendim dhe kërkim falje.

Thotë Ibn Tejmije [Allahu e mëshiroftë]: “Shlyerja e mëkateve që arihet me pastrim (abdes), me namaz, me agjërim të Ramazanit, të ditës së Arafatit, apo me agjërim të ditës së A’shura-së, vlen vetëm për mëkatet e vogla.”[4]

Islam Q&A

Përktheu: Ali Ashani


[1] Muslimi (1162).

[2] Buhariu (1867).

[3] Buhariu (1865).

[4] El-fetava el-kubra.

Të tjera