Besimi në Kaderin (caktimin) e All-llahut (pjesa e parë)

by Uniteti-Admin

Kader do të thotë caktimi i All-llahut për çdo gjë që ndodh dhë për çdo gjë që ekziston dhe të cilat janë të paraprira prej diturisë së All-llahu  dhe urtësisë së Tij.

Besimi në kaderin përfshin katër gjëra:

 

1.Besimi se All-llahu din çdogjë në përgjithësi dhe në hollësi, çdoherë, qoftë ajo dituri e cila lidhet me veprat e Tija apo me veprat e robërve të Tij.

2.Besimi se All-llahu e ka shkruajtur atë në Leuh el Mahfudh. Thotë All-llahu: “A nuk e ke ditur se All-llahu din çka ka në qiell dhe në tokë, e tërë ajo është e shënuar në Libër. Kjo me të vërtetë është lehtë për All-llahun”. (el Haxhxh 70). Transmetohet prej Abdullah bin Amr ibn el-As r.a ka thënë: E kam dëgjuar Pejgamberin e All-llahut duke thënë: “I ka shkruajtur All-llahu caktimet e krijesave pesëdhjetë mijë vjet përpara se të krijohen qiejt dhe toka”. (Transmeton Muslimi).

3.Besimi se të gjitha gjërat që ndodhin, nuk ndodhin përveç se me dëshirën e All-llahut, qoftë ajo që ka të bëj me veprat që i bën All-llahu ose qoftë ajo me veprat e krijesave.

 • “Dhe Zoti yt krijon çka të dojë dhe zgjedh çka të dojë”. (el Kasas 68).
 • “Dhe bën All-llahu çka të dojë”. (Ibrahim 27).
 • “Ai është që në mitra ua jep pamjen ashtu siç don”. (Ali Imran 6).

Ndërsa thotë për veprat e krijesave:

 • “Sikur të donte All-llahu do të bënte që ata të ngadhnjejnë dhe të kenë pushtet mbi ju”. (en Nisaa 90).
 • “Sikur të donte Zoti yt, ata nuk do ta bënin atë, pra lëri ata dhe atë që e trillojnë”. (el En’aamë 112)

4.  Besimi se çdogjë që ekziston është krijesë e

All-llahut duke përfshirë esencën e tyre, cilësitë

dhe lëvizjet e tyre. Thotë All-llahu :

 

 • “All-llahu është Krijuesi i çdogjëje dhe Ai është Mbikqyrës mbi çdo gjë”. (ez Zumer 62).
 • “Dhe krijoi çdogjë dhe e caktoi me caktim (e rregulloi çdo gjë me rregullim të përkryer)”(el Furkanë 2).
 • “All-llahu ju krijoi juve, po (e krijoi) edhe atë çka e punoni”. (es Saffat 96).

Besimi në kaderin nuk don të thotë se robi (njeriu) ska dëshirë dhe mundësi në veprat që vet i zgjedh. Për këtë është argument sheriati dhe faktet aktuale që ndodhin çdo ditë.

Sa i përket sheriatit:

Vet All-llahu ka thënë se njeriu (robi) ka dëshirë dhe mundësi që të zgjedhë:

 • ·“Kush dëshiron le të kthehet rrugës te Zoti i vet”. (en Nebe’ë 39).
 • ·“…afrohuni vendmbjelljes tuaj (grave tuaja) si të dëshironi…”. (el Bekare 223).
 • ·“Keni frikë All-llahun aq sa keni mundësi dhe ndëgjoni e respektoni”. (et Tegabun 16).
 • ·“All-llahu nuk e ngarkon njeriun përtej mundësisë së tij, atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo që e meritoi”. (el Bekare 286).

Sa i përket aktualitetit:

Ne e shohim se çdo njeri din dhe ka dëshirë edhe mundësi për të bërë diçka dhe me dëshirën dhe mundësitë e tij ai vepron dhe sipas dëshirës dhe mundësisë së tij ai nuk vepron, poashtu ai ka mundësi që të bëj dallim mes asaj që ndodh me vullnetin e tij, si për shembull: ecja e tij, apo diçka që nuk ndodh sipas vullnetit të tij si për shembull: dridhja prej ftohtit. Por dëshira e njeriut dhe mundësia e tij, janë dy gjëra të cilat nuk dalin jashtë dëshirës dhe mundësisë së All-llahut, siçka ardhur në ajetin Kur’anor: “Për atë prej juve i cili dëshiron që të gjendet në të vërtetën. Dhe ju nuk mund që të dëshironi, përpos nëse dëshiron All-llahu Zoti i botërave”. (et Tekvir 28-29).

 

 

Marrur nga: “Besimi Islam” – Shejh Muhammed bin Salih El-Uthejmin

Përktheu: Enis Arifi

Të tjera