Cilësi të jehudëve të përmendura në Kuran

by Uniteti-Admin

Falënderimi i takon Allahut i cili e bëri Kuranin sqarues të çdo gjëje, udhëzim dhe dallues i së mirës nga e keqja, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi Muhamedit alejhi selam, familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në Ditën e Gjykimit.

Kush përdor mendjen e shëndoshë dhe sheh krimet që kryhen mbi popullatën e Palestinës, do sheh se kjo ndodh nga një popull, cilësitë e të cilëve Allahu i Madhëruar i ka përmendur në Kuran.

Në vijim do përmendim atë që pata mundësi nga cilësitë e tyre:

 1. Shirku në adhurim
  “A nuk i ke parë ata, të cilëve u është dhënë një pjesë e Librit? Besojnë në sihër dhe dhe në të tagut dhe ju thanë mohuesve: “Këta janë në rrugë më të drejtë se ata që besojnë” (myslimanët)” (Nisa:51)

  “Populli i Musait – pas shkuarjes së tij – filluan ta adhurojnë viçin e bërë nga stolisjet e tyre të arit – viç për kah pamja dhe pallja. A nuk panë ata, se ai as nuk mund t’u fliste, as t’i udhëzojë në rrugë të drejtë. Ata morën këtë viç për adhurim dhe u bënë zullumqarë.” (Araf:148)
 2. Sjellja e keqe me Allahun
  “Hebrenjtë thanë: “Dora e Allahut është koprracë!” Ju lidhshin duart atyre! – Dhe, qofshin të mallkuar për atë që thanë! Jo, duart e Tija janë të hapura. Ai dhuron dhe furnizon si të dojë…” (ElMaide:64)

  Njashtu thanë:
  “Allahu i dëgjon fjalët e atyre që thanë: “Allahu është i varfër, kurse na jemi të pasur”. Na do ta shënojmë atë që thanë…”  (Al Imran: 181)
 3. Ndryshimi dhe devijimi i fjalëve të Allahut
  “Në mesin e Hebrenjve ka asish që i ngatërrojnë fjalët prej vendesh të tyre dhe thonë: “Dëgjuam, por kundërshtuam!” (Nisa:46)
 4. Fshehja e së vërtetës
  “O ithtarët e Librit! Përse e pështjelloni të vërtetën me të pavërtetën, dhe përse e fshihni të vërtetën, kur ju e dini (që ajo është e vërtetë)?” (Al Imran:71)
 5. Përgënjeshtrimi i profetëve
  “…Dhe kurdoherë që ndonjë profet u sjellë atë e cila nuk u pëlqente juve, ju kapërdiheshit, prandaj disa i përgënjeshtruat, e disa i vratë.” (El Bekare:57)

  Njashtu thanë:
  Hebrenjtë nuk e njohën si duhet Allahun kur thanë: “Allahu asgjë nuk i ka zbritur njeriut”. Thuaj: “E kush e shpalli Librin, që e solli Musai si dritë dhe udhërrëfyes për njerëzit, të cilin ju e keni shpërndarë në fleta, nga të cilat (disa) i tregoni, e shumicën e fshihni. (El Enam:91)
 6. Mbytja e profetëve
  E kur atyre u thuhet: “Besoni në atë që ua ka shpallë Allahu!” – ata përgjigjen: “Na besojmë në atë që na është shpallë neve” – dhe nuk besojnë në atë që ka zbritur pas (Kur’anit), e kjo është e Vërtetë e cila vërteton atë që kanë ata. Thuaju atyre: “E nëse ishit besimtarë, përse i vratë të dërguarit e Zotit në atë kohë kur ju zbritën?! (ElBekare:91)

  Njashtu thanë:
  “…Dhe kurdoherë që ndonjë profet u sjellë atë e cila nuk u pëlqente juve, ju kapërdiheshit, prandaj disa i përgënjeshtruat, e disa i vratë.” (El Bekare:57)
 7. Vrazhdësia e zemrës
  “Për shkak se ata e thyen obligimin e tyre, Na i mallkuam ata dhe ua ngurtësuam zemrat e tyre…” (ElMaide:3)
 8. Tradhtia dhe thyerja e premtimit
  “Për shkak se ata e thyen obligimin e tyre, Na i mallkuam ata dhe ua ngurtësuam zemrat e tyre…” (ElMaide:3)
 9. Dyfytyrësia dhe gënjeshtra
  E, kur ju erdhën ata juve, thanë: “Besojmë”, por ata hynë mohues dhe dolën mohues, e Allahu e di mirë atë që fshehin ata”. (ElMaide:63)
 10.  Urrejtja e besimtarëve
  “Ti gjithsesi do të vëresh, se armiqtë më të ashpër për besimtarët (myslimanët) janë jehudët dhe mushrikët…” (ElMaide: 82)
 11.  Dituria nuk iu bëri dobi
  “Shembulli i atyre që janë obliguar me Teurat e pastaj nuk e kanë zbatuar, i shëmbëllen gomarit që i bartë librat (por pa dobi)…” (ElXhumua:5)
 12.  Të kënaqurit me të keqen
  “…njëri-tjetrin nuk e pengonin nga veprat e këqija që punonin. E, sa të shëmtuara ishin veprat që punonin ata!” (ElMaide:79)
 13.  Dashuria për të bërë ngatërresa
  “…Ata përpiqen të shkaktojnë ngatërresa në Tokë. E Allahu nuk i do ngatërrestarët” (ElMaide:64)
 14.  Ngrënia e kamatës
  “dhe për shkak se ata morën kamatë, duke qenë e ndaluar për ta…” (En Nisa:61)
 15.  Ngrënia e pasurisë së tjerëve pa të drejtë
  “…dhe për shkak të ngrënies (marrjes) së pasurisë së njerëzve pa të drejtë…” (En Nisa:61)
 16.  Zilia ndaj besimtarëve
  “Shumica e ithtarëve të Librit prej zilisë që kanë në vete, dëshirojnë që t’ju kthejnë nga besimi në mohim, pasi e vërteta atyre iu tregua haptazi” (El Bekare: 109)
 17.  Dashuria e madhe  për dynjanë
  “Dhe padyshim, do t’i gjesh ata (Hebrenjtë) më lakmues për të jetuar se sa njerëzit tjerë, e madje edhe se paganët.” (El Bekare:96)
 18.  Të qenit frikacak
  “Ata, përveç shqetësimit, nuk mund t’ju dëmtojnë juve. Nëse ju luftojnë juve, ata do të kthejnë thembrat dhe pastaj nuk do të ndihmohen.” (Al Imran: 111)

  “Ata të gjithë së bashku nuk kanë guxim t’ju luftojnë, vetëm kur janë të fortifikuar ose kur gjenden pas mureve.” (ElHashr: 14)
 19.   Vetëpëlqimi 
  “Thonë: askush nuk do të hyjë në Xhennet përveç hebrenjve ose të krishterëve. – Këto janë dëshirat e tyre boshe! – Thuaju ti (O Muhammed): “Nëse ju jini të drejtë, sillni argumentin (për atë që po thoni).” (ElBekare:111)
 20.  Koprracia
  “A do të kenë ata (jehudët) ndonjë pjesë të pushtetit? Atëherë (sikur të kishin pushtet), nuk do t’i jepnin njerëzve as sa grimca.” (En Nisa:53)
 21.  Hilet
  “Ju tanimë e keni të njohur çështjen e atyre nga mesi juaj që nuk respektuan (urdhrin) në të shtunën, e Ne u thamë: Shndërrohuni në majmunë të përbuzur!” (ElBekare: 65)

Përmblodhi: Senad Ramadani

Të tjera