Dashuria e Allahut ndaj njeriut

by Uniteti-Admin

Dashuria është prej cilësive veprore të Allahut, d.m.th. është e lidhur me veprimin e Tij dhe është pjesë e dëshirës  dhe vullnetit të Tij, nëse dëshiron e bën, nëse jo, nuk e bën.

Dashuria e Tij nuk është sikur dashuria e krijesave, është dashuri e cila i përket madhërisë dhe përkryeshmërisë së Tij. Ashtu sikurse qenia e Tij, e cila nuk është si asnjë qenie tjetër, edhe cilësitë e Tija nuk janë sikur cilësitë e krijesave. Dashuria e Allahut është vërtetuar me Kur’an dhe Sunnet, ne nuk e dijmë mënyrën e kësaj dashurie, por i shohim gjurmët e saj.

Prej shenjave të dashurisë së Allahut ndaj njeriut mundet të përmendim:

1- Pranimi i njeriut në tokë (në shoqëri):

Transmeton Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se i Dërguari (sala Allahu alejhi ue sel-lem) tha: “Kur Allahu e do robin, e thërret Xhibrilin (duke i thënë): Me të vërtetë që Allahu e do filanin, andaj doje edhe ti. Kështu që e do edhe Xhibrili, i cili pastaj i thërret banorët e qiellit: Me të vërtetë Allahu e do filanin, andaj dojeni edhe ju. Kështu që ata e duan dhe bëhet i pranueshëm (i dashur) në tokë.”[1]

2- Allahu ia bën të dashur të mirën dhe veprimin e saj:

Thotë Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem): “Allahu ia jep këtë dynja atij që e do dhe atij që nuk e do, mirëpo nuk ia jep fenë e Tij vetëmse atij që e do, andaj Allahu e do atë (person) të cilit ia ka dhënë fenë.”[2]

3- Allahu është mbrojtësi më i mirë:

Transmeton Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Allahu i Madhërishëm tha:

Do t’i shpall luftë atij që më armiqëson një mik…”[3]

4- Allahu e sprovon me sprova të ndryshme, me qëllim të pastrimit prej mëkateve:

Transmeton Enes ibn Malik (radijAllahu anhu) se i Dërguari (sala Allahu alejhi ue sel-lem) thotë: “Me të vërtetë madhësia e shpërblimit vjen me madhësinë e sprovës dhe kur Allahu e do një grup njerëzish i sprovon ata.”[4]

5- Allahu e shfrytëzon për mirë:

Thotë Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem): “Kur Allahu ia dëshiron një robi të mirën e shfrytëzon përpara vdekjes së tij.” Njëri prej të pranishëmve tha: Si e shfrytëzon? Tha (i Dërguari): “Allahu e udhëzon drejt kryerjes së veprave të mira para vdekjes së tij, pastaj ia merr shpirtin gjatë kryerjes së saj.”[5][6]

Përktheu: Ali Ashani

[1] Buhariu (3209)

[2] Ahmedi dhe Albani e ka cilësuar si të vërtetë

[3] Buhariu (6502)

[4] Sahihul Xhami’ (2110)

[5] Mexhmea’ ez-Zeuaid (7/217)

[6] Artikulli në origjinal gjendet këtu: http://www.alukah.net/sharia/1060/111327/

Të tjera