E drejta e Allahut

by Uniteti-Admin

T’a veçojmë Atë me të gjitha llojet e adhurimit. Thotë Allahu te’ala: “Dhe Zoti juaj është Një i adhuruar i Vetëm, nuk ka të adhuruar tjetër me meritë përveç Tij, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti” ( El-Bekare: 163). Dhe mos ti bëhet shirk (shoqërohet) asgje në veprat e zemrës, gjuhës apo veprat që kryhen me gjymtyrë. Thotë Allahu te’ala: “Adhurojeni Allahun dhe mos i bëni Atij shok në adhurim.”  (En-Nisa: 36).

Shirku i madh ia asgjëson njeriut të gjitha veprat e mira,  thotë Allahu: “Të është shpallur ty ( O Muhammed) si edhe atyre (të Dërguarve) para teje: Në qoftë se bashkon tjetër ( i bën ortak Allahut) në adhurimin e Allahut, sigurisht që gjitha punët e tua do të jenë të pavlera dhe padyshim që do të ishe nga të humburit”  (Ez-Zumer: 65).

Me këtë ajet Allahu i drejtohet me këtë vërrejtje (paralajmërim) të Dërguarit të Tij, Muhammedit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) , e mos te flasim për të tjerët.

Allahu nuk ia fal rrobit të Tij Shirkun, përveç nëse pendohet për të, siç thotë Allahu: “Padyshim që Allahu nuk fal që ti bëhet shokë në adhurim, por Ai përveç kësaj ia fal kujt don” (En-Nisa: 48). Dhe thotë: “Padyshim se ata që nuk besojnë dhe ndalojnë (të tjerët) nga Udha e Allahut, pastaj vdesin duke qenë mosbesimtarë, Allahu nuk do ti falë ata” (Muhammed: 34).

Ai që vdes në Kufër do të hyjë në Zjarr, thotë Allahu: “Dhe kushdo qoftë prej jush që e len fenë e tij  (Islamin) dhe vdes si jobesimtarë, veprat e tij do ti humbim në këtë botë dhe në Botën tjetër dhe do të jetë prej banorëve të Zjarrit. Aty do të jenë pergjithmonë”  (El-Bekare: 217). Dhe thotë: “Sigurisht se ata që nuk besojnë dhe vdesin duke qenë mosbesimtarë, mbi këta është Mallkimi i Allahut i melekëve dhe i njerëzve, se bashku” ( El-Bekare: 161).

 

“فصول في العقيدة”   fq.17,18      Abdulaziz et-Tarifi

Përktheu: Mirsad Hamiti

Të tjera