Epërsia e burrit ndaj gruas 

by Uniteti-Admin
burri

Epërsia (kujdestaria, tutoria) e burrit mbi gruan  është e domosdoshme në jetën bashkëshortore. Shtëpia i përngjan një mbretërie e cila duhet të ketë vetëm një mbret, një udhëheqës i cili duhet të kujdeset për antarët e saj, duke i mbrojtur, siguruar furnizimin, plotësuar nevojat e tyre etj. Ligjvënësi, me urtësinë e Tij e ka zgjedhur burrin që t’ia jap këtë pozitë, jo si nënçmim ndaj gruas, porse e ka krijuar për këtë detyrë ashtusiç e ka krijuar gruan për disa detyra që burri nuk mund t’i bëj, andaj burri në këtë aspekt ka epërsi ndaj gruas sipas mendimit të katër medh’hebeve.  

Se epërsia dhe përgjegjësia i takon burrit, është e argumentuar me Kur’an dhe Sunet.  

Argumente nga Kur’ani:  

"Burrat kanë  Kauame (epërsi, kujdestari, tutori) mbi  gratë, ngase All-llahu ka graduar disa mbi disa të tjerët dhe ngase ata kanë shpenzuar nga pasuria e tyre." (en Nisa:34)  

Për shkak se burrat janë përgjegjës për gratë dhe kanë obligime ndaj tyre atëherë atyre ju takon prioriteti, epërsia në udhëheqje. 

"Edhe atyre (grave) u takon e drejta sikurse edhe përgjegjësia në bashkëshortësi, e burrave u takon një shkallë mbi ato." (el Bekare: 228)  
"Urdhëro familjen tënde të fal namaz, e edhe ti vetë zbatoje atë." (Taha: 132)  

Allahu ka urdhëruar burrat që t’i urdhërojnë familjet në bindje ndaj Allahut, dhe urdhërimi për namaz është një prej tyre, gjë e cila paraqet një formë të epërsisë së burrit ndaj gruas.  

Argumente nga Suneti:  

Transmeton Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i Dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë: 

”Nëse gruaja i fal pesë namazet e saj, e agjëron muajin e saj, e ruan organin e saj dhe i bindet burrit të saj, i thuhet: ”Hyrë në Xhenet nga cila derë e Xhenetit të dëshirosh.”   

Fakti se bindja e gruas ndaj burrit është prej shkaqeve të futjes së gruas në Xhenet, argumenton për epërsinë, kujdestarinë, dominimin e burrit ndaj saj.  

Transmeton Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i Dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “ Nuk i lejohet gruas agjërimi (vullnetar) në prezencë të burrit, pa marr leje prej tij”. 

Edhe ky hadith argumenton për epërsinë e burrit, sepse lejimi dhe ndalimi për diçka janë në dorën e tij, padyshim gjitha këto në përputhje me Sheriatin.  

Gjithashtu është e ditur në esencë se burrat janë më të plotë në mendje dhe më të urtë në udhëheqje sesa gratë. 

Kuptimi i drejtë i kësaj çështje, sidomos nga ana e gruas do e lehtësonte shumë jetën bashkëshortore sepse problemet mes çifteve, zakonisht janë si rezultat i ndërrimit të pozitave apo roleve që Allahu ia ka dhënë secilit. Pozitat e secilit prej tyre janë në përputhshmëri me krijimin e natyrshmërisë së tyre. Andaj, në momentin që tenton ta marrë gruaja pozitën për të cilën nuk është krijuar as ndërtuar, kjo e sjell problemin. 

Përktheu: Eranda Kosumi 

Të tjera