Etikat e marrëdhënieve intime

by Uniteti-Admin

Pyetja: Islami na ka mësuar çdo gjë, si të hamë, si të vishemi, mirëpo a ka ndonjë transmetim i cili ia mëson muslimanit etikat e marrëdhënieve intime? Apo në Sunnet (hadithet profetike) nuk ka ndonjë hadith të vërtetë i cili flet për këto çështje?

Përgjigja: Hamdi (falënderimi) i takon vetëm Allahut.

Po, të lumtë me të vërtetë Islami na ka mësuar çdo gjë, sepse Islami ju sjell njerëzve çdo të mirë, në çështjet e përditshme, në çështjet fetare, sepse kjo Fe është Feja e Allahut.

Marrëdhëniet intime janë prej çështjeve të rëndësishme jetësore, të cilën çështje e ka qartësuar Feja jonë dhe i ka ligjësuar etika dhe dispozita, gjë që e lartëson atë nga të qenurit vetëm kënaqësi shtazarake, apo kryerje e nevojës seksuale, mirëpo e ka shoqëruar me vepra tjera, siç është nijeti i mirë, disa dhikre, etika fetare, gjëra të cilat e avancojnë këtë vepër dhe e ngritin në nivel të adhurimit, për të cilin shpërblehet muslimani.

Në Sunnetin e Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem) është qartësuar kjo çështje, thotë Ibn Kajjimi (Allahu e mëshiroftë) në librin e tij Zadul Mead: “Sa u përket marrëdhënieve intime, metodologjia profetike është metodologjia më e mirë, e ruan shëndetin, e arrin kënaqësinë dhe lumturinë personale dhe i arrin qëllimet për të cilat bëhet kjo vepër, sepse në esencë marrëdhëniet intime bëhen për tri gjëra, të cilat janë qëllimet e saja esenciale:

1-      Ruajtja e prejardhjes dhe vazhdimësia e trashigimisë.

2- Nxjerrja e lëngut (spermës), mbajtja e së cilit i bën dëm trupit në përgjithësi

3- Kryerja e nevojës seksuale, arritja e kënaqësisë dhe kënaqja me begatitë, vetëm kjo e fundit është dobia e marrëdhënieve në Xhennet, sepse atje nuk ka lindje të fëmijvë, e as ngjeshje të lëngut, të cilin e largon ejakulimi.

Poashtu mjekët e shohin se marrëdhëniet intime janë një prej shkaqeve të ruajtjes së shëndetit.”[1]

Poashtu thotë, Allahu e mëshiroftë: “Preje dobive të marrëdhënieve intime është ulja e shikimit, përmbajtja e epshit (vetes), ruajtja e nderit, e njejta vlen edhe për femrat. Ai e ndihmon veten e tij në Dynja dhe në Ahiret, andaj Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem) e bënte këtë gjë, e donte dhe thoshte: “Më janë bërë të dashura nga Dynjaja juaj gratë dhe parfumet.”[2]

Prej gjërave të rëndësishme për të cilat duhet kujdesur gjatë marrëdhënieve intime janë:

1.      Sinqeritet i nijetit, ta bëj nijet me këtë vepër që ta ruan veten dhe bashkëshorten (in) nga harami, ta shton numrin e Ummetit Islam, me qëllim që të ngritet, sepse numri i madh sjell krenari dhe le ta dijë se ai shpërblehet për këtë vepër, edhe pse kënaqet dhe gjen lumturi të menjëhershme, transmeton ebu Dherri (radijAllahu anhu) se Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem) thotë: “Dhe në marrëdhëniet intime të ndonjërit prej jush keni shpërblim”, ata thanë: Edhe nëse dikush prej neve e kënaq epshin e tij, ka shpërblim? Tha Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem): Çka mendoni nëse dikush epshin e tij e kënaq në haram, a do të kishte mëkat?! Kështu është kur e kënaq epshin në hallall, ka shpërblim.”[3] Kjo është prej mirësive të Allahut ndaj këtij Ummeti të begatshëm, falënderimi i takon Allahut që na ka bërë pjesë të këtij Ummeti.

2.      Ta paraprin kontaktin intim me emocione, lojë dhe puthje, sepse Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem) i puthte bashkëshortet e tija dhe bënte “paralojë” me ato.

3.      Të thotë para fillimit të kontaktit intim: “Bismilah, Allahume xhenibna esh-shejtan, ue xhennib esh-shejtan ma rezektena”[4], thotë Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem): “Nëse Allahu vendos që t’ju jep fëmijë, nuk do t’i bëj Shejtani dëm asnjëherë.”[5]

4.      Lejohet që t’i afrohet bashkëshortes prej përpara, nga cila anë dëshiron, prej përpara, prej prapa, mirëpo me kusht që kjo të jetë në organin gjenital të gruas[6], në vendin e daljes së fëmiut, sepse thotë Allahu: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

“Gratë tuaja janë vendmbjellje e juaj, afrohuni vendmbjelljes suaj si të dëshironi.”[7]

Transmeton Xhabir ibn Abdullah i cili thotë: Hebrenjtë thoshin: Nëse bën marrëdhënie me bashkëshorten e tij në organin seksual, mirëpo nga prapa, atëherë ajo grua do të lind fëmijë të vëngër. Atëherë Allahu zbriti:

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

“Gratë tuaja janë vendmbjellje e juaj, afrohuni vendmbjelljes suaj si të dëshironi” dhe tha Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem): “Si të dojë, nga përpara, nga prapa, me kusht që të jetë organin seksual.”[8]

5.      Nuk lejohet assesi që njeriu të bën marrëdhënie me bashkëshorten në anus, thotë Allahu: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

“Gratë tuaja janë vendmbjellje e juaj, afrohuni vendmbjelljes suaj si të dëshironi”[9], ndërsa dihet se vendmbjellja dhe vendi prej ku njerui bën marrëdhënie me shpresë që të furnizohet me fëmijë, është organi gjenital femror, thotë Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem): “Është i mallkuar ai i cili bën marrëdhënie në anus.”[10] Kjo ngase në këtë vepër ka kundërshtim të natyrshmërisë së pastër të njeriut, ka mospërfillje të kënaqësisë së gruas gjatë aktit intim, poashtu ky vend është vend i papastër dhe shkaqe tjera të cilat ndikojnë që kjo vepër të jetë e ndaluar.

6.      Nëse njeriu bën marrëdhënie njëherë me gruan e tij, pastaj dëshiron që përsëri të kthehet, atëherë le të mer abdes, sepse thotë Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem): “Nëse ndonjëri prej jush bën marrëdhënie me gruan e tij, pastaj dëshrion që të kthehet, atëherë le të mer abdes mes të dyjave, sepse kjo është më mirë për kthimin e tij.”[11] Dhe ky urdhër nuk është obligativ, por është gjë e pëlqyeshme. Nëse ka mundësi që të lahet mes dy akteve intime, atëherë kjo është më mirë.

7.      Medoemos që bashkëshortët, ose njëri prej tyre të lahet në këto situata:

a) Takimi i organeve gjenitale, sepse thotë Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem): “Kur të takohen dy organet që bëhen synet[12] , atëherë gusli (larja) bëhet obligim.”[13] Kjo larje është obligim edhe nëqoftëse nuk ka ejakulim. Ndërsa fjala: “Kur të takohen dy organet…” ka për qëllim futjen kryes së organit mashkullor në organin femëror dhe nuk ka për qëllim vetëm prekjen.

b) Dalja e spermës, edhe nëse nuk janë takuar organet, sepse Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem) thotë: “Larja është për shkak të lëngut (spermës).”[14] Thotë El-Begauij në “Sherh es-Sunneh”: “Larja nga xhunubllëku bëhet për një prej dy shkaqeve: Ose për futjen e kokës së organit mashkullor në organin femëror, ose për daljen e lëngut me vrull, qoftë mashkullor apo femëror.”[15]

8.      Ai i cili e ka për obligim të lahet, i lejohet që të flej dhe ta vonoj guslin e tij deri para kohës së namazit, mirëpo është shumë e pëlqyeshme që të merr abdes përpara se të flen, tregon Omeri (radijAllahu anhu) se e ka pyetur Pejgamberin (sala Allahu alejhi ue sel-lem): A ka mundësi që ndonjëri prej nesh të flen duke qenë xhunub?! I tha Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem): “Po, le të mer abdes nëse dëshiron.”[16]

9.      Ndalohen marrëdhëniet gjatë ciklit menstrual, ngase thotë Allahu:

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

“Të pyesin ty për hajdin (ciklin menstrual). Thuaj: “Ajo është gjendje e neveritur, andaj largohuni prej grave gjatë ciklit menstrual dhe mos iu afroni atyre (për marëdhënie) derisa të pastrohen. E kur të pastrohen, atëherë afrohuni atyre ashtu siç u ka lejuar Allahu. Allahu i do ata që pendohen dhe ata që pastrohen.”[17] Ndërsa ai i cili e bën këtë vepër duhet që të jep lëmoshë në vlerë prej një dinari apo gjysëm dinari, siç është transmetuar se Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem) i është përgjigjur një njeriut me këtë përgjigje.[18]

Mirëpo lejohet që (mashkulli) të kënaqet me gruan që është në ciklin menstrual me gjithçka veç organit seksual, siç tregon Aisheja (radijAllahu anha): “Pejgamberi i Allahut na urdhëronte[19] kur ishim në ciklin menstrual që t’a mbulojmë pjesën e poshtme të trupit, pastaj shtriheshim me të.”[20]

10.  I lejohet mashkullit të bëj a’zl[21] nëse nuk dëshiron fëmijë, poashtu i lejohet përdorimi i mjeteve prezervative, nëse këtë e lejon bashkëshortja, sepse edhe ajo ka të drejtën e kënaqjes dhe të drejtë sa i përket fëmijut, argument për këtë është Hadithi i Xhabir ibn Abdullah (radijAllahu anhu) ku thotë: “Bënim a’zl në kohën e Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem) dhe lajmi arriti deri tek Profeti, mirëpo nuk na ndaloi.”[22]

Mirëpo është  më mirë lënia e kësaj gjëje, edhe atë për disa shkaqe, prej tyre: Kështu mospërfillet apo zvogëlohet kënaqësia e bashkëshortes, poashtu në këtë ka mospërfillje të disa prej qëllimeve të marrëdhënieve siç është shumimi dhe lindja e fëmijëve, siç e përmendëm më parë.

11.  Është e ndaluar që ndonjëri prej bashkëshortëve t’i shpërndaj sekretet që kanë të bëjnë me jetën martesore intime, bile kjo është prej punëve më të këqija. Thotë Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem): “Prej njerëzve më të këqinj tek Allahu në Ditën e Gjykimit, është një njeri i cili i afrohet gruas së tij, dhe ajo afrohet atij, pastaj ia përhap asaj sekretet.”[23]

Transmeton Esma bint Jezid se ishte tek i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) derisa aty kishte burra dhe gra të ulur dhe tha (Pejgamberi) : “Ndoshta ndonjë burrë tregon se çfarë bën me bashkëshorten e tij, apo ndonjë grua tregon se çfarë bën me burrin e saj.” Pastaj të gjithë (që ishin prezent) heshtën dhe nuk u përgjigjën, pastaj thashë (Esma): Po, pasha Allahun o i Dërguari i Allahut! Ato bëjnë kështu dhe ata bëjnë kështu. Tha (Pejgamberi): “Mos bëni ashtu, kjo është sikur shembulli i një shejtani mashkull i cili ka takuar një shejtan femër dhe ka bërë marrëdhënie me të duke shikuar njerëzit.”[24]

Kjo ishte ajo që kishim mundësi ta përmendim rreth disa etikave të marrëdhënieve intime.

Hamdi i takon Allahut i cili na udhëzoi drejt kësaj Feje madhështore, falënderimi i takon Atij që na udhëzoi drejt të mirës së kësaj bote dhe të mirës së Ahiretit.

 

Islam Q&A

Muhammed Salih el Munexhid

 

Përktheu dhe përshtati: Ali Ashani

 

 

 

 


[1] Et-Tib en-Nebeuij fq.249

[2] Buhariu dhe Muslimi. Et-Tib en-Nebeuij fq.251

[3] Muslimi (720)

[4] Që d.t.th në gjuhën tonë: Në emër të Allahut, o Allah largoje Shejtanin prej neve dhe largoje Shejtanin prej asaj me të cilën do të furnizosh (fëmiun). Sh.P

[5] Buhariu (9/187)

[6] Në vaginë. Sh.P.

[7] El-Bekare:223

[8] Buhariu (8/145) dhe Muslimi (4/156)

[9] El-Bekare:223

[10] Ibn A’dij (1/211) dhe Albani e ka cilësuar si autentik në “Adab ez-Zefaf”

[11] Muslimi (1/171)

[12] Organi gjenital mashkullor dhe femëror.Sh.P.

[13] Muslimi (526)

[14] Muslimi (1/269)

[15] (2/9)

[16] Ibn Hibban (232)

[17] El-Bekare:222

[18] E kanë nxjerur autorët e Suneneve, ndërsa Albani e ka cilësuar si autentik në “Adab ez-Zefaf” fq.122

[19] Ndonjë prej bashkëshorteve të tija. Sh.P.

[20][20] Buhariu dhe Muslim

[21] A’zl është nxjerja e organit mashkullor nga ai femëror përpara ejakulimit. Sh.P.

[22] Buhariu (9/250) dhe Muslimi (4/160)

[23] Muslimi (4/157)

[24] Ebu Davudi (1/339) dhe Albani e ka cilësuar si autentik në “Adab ez-Zefaf” fq.143

Të tjera