Fara e zezë (Nigella sativa)

by Uniteti-Admin

Falënderimi i takon Allahut, selamet dhe salevatet tona qofshin mbi të Dërguarin e Tij, mbi familjen dhe mbi shokët e Profetit.

Transmeton ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se e ka dëgjuar Pejgamberin (sala Allahu alejhi ue sel-lem) duke thënë: “Me të vërtetë në farën e zezë ka shërim prej çdo sëmundje, përpos es-sam-it.” Ndërsa es-sam është vdekja.

Tekstin e këtij hadithi e kanë shënuar në librat e tyre: Buhariu, Muslimi dhe ibn Maxheh, nga Zuhriu, nga Sei’d ibn Musejjeb dhe Ebu Seleme, që të dy nga ebu Hurejra (radijAllahu anhu)[1], ndërsa teksti i sipërpërmendur është nga tranmsetimi i Imam Muslimit.

Në transmetimin e Buhariut thotë ibn Shihabi (ez-Zuhri): “Es-sam është vdekja, kurse fara e zezë është esh-shunizu.[2]

Muslimi dhe ibn Maxheh e kanë shënuar gjithashtu nga zinxhiri i Abdullah ibn ebi Atik nga Aishe (radijAllahu anha).

 

1- Fjalët e hadithit:

Thënia e tij: (الحبة السَّوْدَاء) “…fara e zezë”, d.m.th. nigella sativa.

Thënia e tij: (السام) “…es-sam”, d.m.th. vdekja, andaj kjo fjalë tregon se edhe vdekja është sëmundje, apo bën pjesë në gjërat që emërtohen si sëmundje.

 

2- Kuptimi i përgjithshëm i hadithit:

Thënia e tij: (…شفاء من كل داء) “… është shërim nga çdo sëmundje…”.

Dijetarët kanë mospajtim në kuptimin e kësaj pjese të hadithit, a është kuptimi i saj tekstual, apo jo.

Disa kanë thënë, këtë mendim ia ka përshkruar el-Irakij-u shumicës së dijetarëve[3], se thënia e Pejgamberit “…çdo…” është term i përgjithshëm, por ka për qëllim diçka në veçanti, siç është fjala e Allahut: “…dhe (era) shkatërron çdo gjë.”[4] Ndërsa ne e dijmë se kjo erë nuk ka shkatërruar çdo gjë mbi tokë.

El-Hattabij thotë: Ky term është i përgjithshëm, por dëshirohet me të diçka në veçanti, sepse nuk ka në natyrë ndonjë bimë e cila ka aq fuqi që tu bën ballë sëmundjeve të ndryshme. Por qëllimi i tij (Pejgamberit) është se kjo bimë është shërim nga çdo sëmundje e cila shkaktohet nga lagështia, ftofti apo fyti, ngase ky ilaç është “i nxehtë” (djegës) dhe i thatë, andaj është i mirë për shërimin e sëmundjeve çka shkaktohen nga ftofti dhe lagështia…”[5]

Thotë Ebu Bekr ibnul Arabij: Mjalta te mjekët është gati se ilaç për çdo sëmundje, mirëpo dihet se ka disa sëmundje, nëse njeriu e pi mjaltën duke e patur këtë sëmundje, mjalta do ta dëmtonte…”[6]

Të tjerët kanë thënë se kjo  fjalë kuptohet tekstualisht, ashtu siç është, d.m.th. se fjala është për çdo sëmundje, thotë el-Kurmanij: Ka mundësi që kjo fjalë të jetë për qëllim çdo sëmundje, por me kusht, që kjo bimë të jetë e përzier me ilaçe tjera dhe në këtë nuk ka diç të çuditshme, madje është obligim të kuptohet (hadithi) tekstualisht, ngase fjala e tij “…përpos es-sam…”, ky përjashtim na tregon se ajo çka është para përjashtimit është e përgjithshme dhe për këtë na ka treguar ai i cili nuk gënjen (Pejgamberi). Termi është i përgjithshëm, me argument se pas tij ka përjashtim, andaj jemi të obliguar ta kuptojmë kështu.”[7]

 

3- Ky hadith është argument për:

– Fuqinë e ndikimit të këtij ilaçi, farës së zezë, në sëmundjet, poashtu është argument për pëlqyeshmërinë e shërimit me këtë farë, bile ky është qëndrimi i shumicës së dijetarëve dhe në fund, hadithi është argument kundër atyre që e kanë kundërshtuar shërimin dhe kurimin nga sëmundjet.

 

Allahu ealem.

 

Përgatiti: Ali Ashani

[1] Shih ‘Tarh et-tethrib fi sherh et-taktib” të el-I’rakij (8/182)

[2] Nigella sativa

[3] Shih ‘Tarh et-tethrib fi sherh et-taktib” të el-I’rakij (8/182)

[4] El-Ahkaf, 25

[5] Tuhfetutl ahvedhij, sherh xhami’ et-Tirmidhij (6/163)

[6] Fet’hul Barij (10/144)

[7] U’mdetul Kariij (13/31)

Të tjera