Në shtëpinë muslimane

by Uniteti-Admin
Në shtëpinë muslimane

Një prej bekimeve që Allahu i Lartësuar i ka dhënë njerëzimit është shtëpia.Allahu ka thënë në Kuran:

"All-llahu ju bëri shtëpitë tuaja vendbanim të qetë". (en Nahl: 80)

Pra, ajo është një vend pushimi dhe rehatie, ku njeriu e shijon jetën private dhe dashurinë, aty gjen strehim dhe qetësi. Shtëpia e muslimanit është një mishërim i konceptit gjithperfshirës të adhurimeve për të krijuar një shoqëri të shëndoshë, e cila i përmbahet mënyrës së jetesës islame dhe është e themeluar në bazë të besimit. Allahu i Lartësuar i dha jetesës familjare një burim qetësie për anëtarët e familjes, ku shpirtërat e tyre gjejnë qetësi, dashuri dhe mëshirë.

"Dhe nga faktet e Tij është se Ai krijoi nga vetë lloji juaj palën (gratë), ashtu që të gjeni prehje te ato dhe në mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë. Në këtë ka argumente për njerëzit që mendojnë." (Er-Rrum: 21)

Prandaj, prej detyrave kryesore të një muslimani është të zgjedh një grua të devotshme, me dituri dhe me moral të mirë. Thotë i Dërguari i Allahut: “Femra martohet për shkak të katër gjërave: Për pasurinë e saj, për prejardhjen e saj, për bukurinë e saj dhe për fenë e saj, martohu me atë që është me fe, ke fituar.” (Buhariu dhe Muslimi)

Gjithashtu detyra e një për muslimaneje është të pranoj një musliman të drejtë, me dituri dhe me moral të mirë. Thotë i Dërguari i Allahut : “Nëse ju vjen ai me fenë dhe moralin e të cilit jeni të kënaqur, atëherë martojeni. Përndryshe do të ketë fitne (sprova) në Tokë dhe prishje të madhe.” (Tirmidhiu, Ibën Maxheh dhe Ebu Davudi)

Shtëpitë e muslimanëve kan disa karakteristika si:

• Përkushtimi ndaj namazit.

"Faleni namazin dhe jepni zeqatin, dhe përuluni (në ruku) me ata që përulen." (el Bekare: 43)
Me të vërtetë namazet ditore ndriçojnë shtëpitë pasi ndriçojnë zemrat e atyre që i kryejnë ato. Thotë Allahu: “Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat”. (Err-Rad: 28)

Gjëja më madhështore që e mbron zemrën e njeriut është dhikri, përmendja e Allahut të Madhëruar. Kush e ushtron gjuhën e tij me dhikër, e ruan atë nga e pavërteta dhe e kota. Muslimani duhet ta kujtoj Allahun kur të hyjë ose të del nga shtëpia, kur të hajë apo të pijë, të flejë apo të zgjohet.

Thotë i Dërguari i Allahut : “Shembulli i shtëpisë në të cilën përmendet Allahu dhe shtëpisë në të cilën nuk përmendet Allahu, është sikur shembulli i të gjallit dhe të vdekurit”. (Muslimi)

• Ndihmesa në vepra të mira dhe devotshmëri.

Në islam themeli kryesor mbi të cilin bazohet një shtëpi muslimane është drejtësia e bashkëshortëve të cilët janë shtylla e shtëpisë. Një familje e tillë bazohet në respektin e ndërsjelltë, mbështetjen, bashkëpunimin, shkëmbimin e këshillave të sinqerta, përkujtimin dhe përkushtimin ndaj veprave të mira.

I Dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem), ka thënë: “Allahu e mëshiroftë njeriun i cili zgjohet natën dhe fal namaz, e zgjon dhe gruan e tij. E nëse ajo nuk zgjohet, i hedh asaj pak ujë në fytyrë. Gjithashtu, Allahu e mëshiroftë gruan e cila zgjohet natën dhe fal namaz, e zgjon edhe burrin e saj. E nëse ai nuk zgjohet, ajo i hedh pak ujë në fytyrën e tij (në mënyrë që të zgjohet edhe ai të falë namaz nate).” (Ebu Davudi)

• Të flasin butë e me dashuri me antarët e familjes, ngase përçarja e zemrave bëhet përmes gjuhës dhe fjalëve që përdorim. Aisha (radijAllahu anha) thotë se, Pejgamberi (salAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Vërtet Allahu është i butë dhe Ai e do butësinë dhe me butësi fitohet ajo që nuk fitohet me vrazhdësi si dhe ajo që nuk fitohet ndryshe”. (Muslimi)

Allahu thotë:

“Ata konsultohen mes vete për punët e përbashkta të tyre”. ( Esh-Shura: 38)

Nëse anëtarët e familjes tubohen për të diskutuar çështjet familjare apo ligjërata fetare kjo do te thotë që familjarët mirëkuptohen ndërmjet veti.

• Vlera e diturisë

Po ashtu muslimanet dallohen nga respekti që kanë ndaj diturisë dhe praktimit të saj.

Pejgamberi ( salAllahu alejhi ëe selam) ka thënë: “Kërkimi i diturisë është farz (obligim) për çdo musliman.”

• Turpi dhe modestia

Shtëpia e muslimanëve është poashtu e bazuar në turp, një tipar që përfshin të gjitha mirësitë. Një manifestim i turpit është se sekretet shtëpiake respektohen, mosmarveshjet mbahen privat dhe fshihen nga të tjerët, qofshin ato edhe prindërit (e çiftit) apo fëmijët. Ajo që duhet të ruhet si fshehtësi është lidhja intime midis burrit e gruas, e cila nuk duhet të jetë temë e bisedave nëpër mexhlise, e takimeve me shokë e shoqe.

“Prej njerëzve më të këqij te Zoti Ditën e Kijametit është burri i cili ia zbulon fshehtësinë (e intimetit) e saj”. (Transmetim i Muslimit dhe Ebu Davudit)

• Jeta sipas Islamit

Vendosja e kufijve vetëm për hir të Allahut, dhe shmangien e imitimit të feve tjera, apo festimin e festave të tyre politeiste që janë të huaja për islamin për të cilat Pejgamberi (salAllahu alejhi ëe selam) thotë: “Kush i përngjan një populli ai është prej tyre” (Ebu Davudi dhe Ahmedi).

• Nderimi i fqiut dhe i mysafirit

“Kush beson në Allahun dhe në Ditën e Fundit, le të nderojë të afërmin e tij; Kush beson në Allahun dhe në Ditën e Fundit, le të nderojë mysafirin e tij siç ai ka të drejtë. “U pyet:” Cila është e drejta e tij, O i Dërguari i Allahut? “Ai tha,” Trajtimin më të mirë për një ditë dhe një natë; pastaj mikpritja është për tri ditë dhe çdo gjë pas kësaj është bamirësi që i është dhënë atij. Dhe kush beson në Allahun dhe në Ditën e Fundit, le të flasë mirë ose le të heshtë”.(Buhariu)

Thotë Allahu:

“Adhurone All-llahun e mos i shoqëroni Atij asnjë send, silluni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj jetimëve, ndaj të varfërve, ndaj fqiut të afërt, ndaj fqiut të largët...”. (En-Nisa 36 )

Shtëpitë tona janë amanet, fëmijët janë amanet, dhe ne do të japim llogari para Allahut të Lartësuar për gjithçka që ndodh në shtëpitë tona.

Përktheu: H.Mustafi

Të tjera