Njerëzit më të mirë nëpër hadithet Pejgamberike

by Uniteti-Admin

Është prej metodologjisë së Kuranit dhe Sunetit që vazhdimisht e nxisin njeriun që të avancojë në përmirsimin e tij individual dhe të synojë përkryerjen edhepse s’ka njeri të përkryer, porse ne e synojmë atë. Andaj s’ka limit se sa vepra të mira duhet që një njeri të bëj ashtuqë t’a arrijë gradën e muslimanit dhe muslimanes ideale. Duke filluar prej veprave që janë themel i fesë dhe deri te veprat vullnetare, pra sekondare. Gjendet nëpër shumë ajete Kuranore se si Allahu (subhanehu ue teala) i lavdëron vepërmirët dhe se si shpërblen ata, por edhe suneti i Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) poashtu i përmend se cilët janë njerëzit më të mirë, andaj duke i pasur parasysh këta tekste inkurajuese, besimtari synon që t’a gjej veten e tij në mesin e këtyre njerëzve të cilët janë të dashur të Allahut (subhanehu ue teala).
Ndoshta nuk do e gjej veten në të gjitha veprat e mira, pasiqë dyert e hajrit janë të shumta, por së paku do e gjej veten në disa prej tyre.

Thotë Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem):

 • “Më i miri prej jush është ai që e mëson Kuranin dhe atë ua mëson të tjerëve”.
  (Buhariu 5027)
 • “Më i miri prej jush është ai që e ka moralin më të mirë”.
  (Buhariu 6035)
 • “Më i miri prej jush është ai që e kthen borxhin sa më shpejt”.
  (Buhariu 2305)
 • “Më i miri prej jush është ai që është më i dobishëm për njerëzit”.
  (Tirmidhiu 2263)
 • “Më i miri prej jush është ai që është më i mirë për familjen e vet.”
  (ibn Hibban 4177)
 • “Më i miri prej jush është ai që i ushqen njerëzit dhe që e përhap selamin”
  (Buhariu 3318)
 • “Më i miri prej jushë është ai që i rradhit safet e namazit”.
  (Tergib ue Terhib 1/234)
 • “Më i miri prej jush është ai që jeton gjatë dhe ka shumë vepra të mira”.
  (Buhariu 3279)
 • “Më i miri prej jush është ai që e ka zemrën e pastër dhe flet drejtë”.
  (Buhariu 3291)


  Përgatiti: Mr. Enis Arifi

Të tjera