Njohja e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të)

by Uniteti-Admin

Ai është: Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul-Mutalib ibn Hashim ibn Abdu Menaf ibn  Kusej ibn kilab,

 

Fisi i tij: Kureshij Hashimij.

 

Nofka e tij: Ebul Kasim.

 

Nëna e tij: Amina bint Uehb ibn Abdu Menaf ibn Zuhra ibn Kilab.

 

Fisi i saj: Kureshije Zuhrije.

 

Lindja e tij: Ka lindur në Mekke në shtëpinë e axhës së tij Ebu Talib.

 

Data e lindjes: Dita e hënë 12 Rabi’i el-Euel, viti i elefantit, përputhet me (20 Prill 571).

 

Emrat e tij: Muhammed, Ahmed, El-Hashir, El-Mahij, El-Akib, El-Mukefij, Nebij Et-Teuba (Pejgamber i faljes)   Nebij Er-Rahma (Pejgamber i Mëshirës).

 

Djemt e tij: Kasim, Abdullah, Ibrahim.

 

Vajzat e tij: Zejneb, Rukaja, Um Kulthum, Fatima.

 

Axhallarët e tij: El-Abas, Hamza,  Ebu Talib, El-Zubejr, El-Harith, Haxhla, El-Mukauim, Dirar Ebu Leheb, prej tyre vetëm Hamza  dhe El-Abas e pranun islamin.

 

Hallat e tija: Safije, Atika, Erva, Umejme, Bera, Um Hakim, prej tyre e ka pranuar Islamin Safija, ka mospajtim në lidhje me Atiken dhe Erva.

 

Dajallarët e tij: Fisi Beni Zuhra ne Medinen e ndricuar, dhe prej tyre është:, Sad ibn Ebi Vekas.

 

Gjyshja e tij : Um Abdullah, Fatime bint Amru bin Imran bin Mekhzum bin Jekadha bin Mura.

 

Luftrat e tij: Ka udhëhequr 27 luftra, ka prezentuar në 9 prej tyre.

 

Haxhi dhe Umret e tij: ka bërë një haxh dhe katër umre.

 

Ka ndëruar jetë: Të hënën 12 Rabi’i El-Euel, viti i 11Hixhri.

 

Mosha e tij: 63 vite – 40 vite para pejgamberllëkut, 23 vjet Pejgamber dhe i Dërguar, 13 vite në Mekke, 10 vite në Medinen e ndricuar

 

Bashkëshortet e tija (Nënat e besimtarëve):

1: Khadixhe bint Khuejlid

2: Seuda bint Zema El-Amirije

3: Aishe bint Ebi Bekr Es-Siddik

4: Hafsa bint Umer ibn El-Khattab

5: Zejneb bint Xhahsh El-Esedije

6: Um Seleme Hind bint Ebi Umeje El-Mekhzumije

7: Um Habibe Ramla bint Ebi Sufjan

8: Xhuejrije bint El-Harith

9: Safije bint Hujej bin Ekhtab

10: Mejmune bint El-Harith El-Hilalije

11: Zejneb bint Khuzejme

 

Robëreshat:     1 Marija Koptije     2: Rejhana bint Zejd

 

 

 

 

Mirësitë e dergimit të salavatëve mbi Pejgamberin: Ka thënë i Dërguari i Allahut(paqaja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të):”Kush dërgon mbi mua një herë salavate, Allahu dërgon mbi të dhjetë salivate”. Transmeton Muslimi

Përgatiti: Mirsad Hamidi

Të tjera