Njohuri interesante dhe të dobishme nga Kur’ani

by Uniteti-Admin

S’ka dyshim se Kur’ani i Allahut është Libër i cili përmban shumë gjëra të dobishme për jetën e njeriut, ky Kur’an përmban në vete ajete të shumta të cilët e rregullojnë jetën e individit dhe të shoqërisë dhe njëherit në të gjinden shumë gjëra të dobishme, por edhe interesante.

 

Vijojnë një varg gjërash të cilat shumë njerëz nuk i dijnë edhepse ndoshta janë lexues të përditshëm të Kur’anit.

 

-Sureja më e gjatë në Kur’an?

Sureja el Bekare

-Sureja më e shkurtë në Kur’an?

 Sureja el Keuther

-Sureja më e vlefshme në Kur’an?

Sureja el Fatiha

-Pija më e mirë në të cilën ka aluduar Kur’ani?

 Qumështi

-Ushqimi më i mirë në të cilën ka aluduar Kur’ani?

 Mjalti

-Ajeti më i madh në Kur’an?

Ajetul Kursij

-Ajeti më i gjatë në Kur’an?

Ajeti i borxhit numër 282 Sure el Bekare

-Numri më i madh që është përmendur në Kur’an?

Njëqindmijë

-Shkronja më e shpeshtë në Kur’an?

Elifi

-Nata më e vlefshme që është përmendur në Kur’an?

Nata e Kadrit

-Kafsha më e madhe që është përmendur në Kur’an?

Balena

-Kafsha më e vogël që është përmendur në Kur’an?

Mushkonja

-Sureja në të cilën më së shumti përmenden të mirat e Zotit?

Sureja en Nahl

-Sureja në të cilën ka më së shumti betime?

Sureja esh Shems

-Pejgamberi emri i të cilit është përmendur më së shumti në Kur’an?

Musa

-Pejgamberët që më së pakti janë përmendur në Kur’an?

DhelKifli, Eljesaa, Iljasi, Idrisi

-Pema që më së shumti përmendet në Kur’an?

Rrushi

-Populli më armiqësor ndaj pejgamberëve të Zotit?

Jehudët

-Vepra e keqe më e vogël që mund t’ia bësh prindërve?

Thënia “Of”

-Njerëzit me dënim më të madh në Ahiret?

Munafikët

 

Përktheu: Enis Arifi

 

Të tjera