Sekti Alevij (Nusejrij)

by Uniteti-Admin

Sekti Alevij është ideologji kufri i cili llogaritet si sekt heterodoks i Shijave Rafidij ekstremist. Kjo fe u shfaq në shekullin e tretë hixhrij. Ky emërtim i tyre si Alevij buron nga emërtimi që kolonialistët francez ia bënë këtij grupi ekstrem dhe nga shenjtërimi që ata ia bënin Aliut (radijAllahu anhu). Dhe ky sekt  mori një hov më të madh në shekullin e fundit nga shkaku se kolonialistët francez i shfrytëzonin dhe i ndihmonin për të shkaktuar përçarje në mesin e muslimanëve.

Themelues i këtij sekti është ebu Shuajb bin Nusejr en Numejri (270h) i cili pretendoi se e ka trashëguar diturinë e tri imamëve të Shijave Rafidij dhe më pastaj edhe vet ai pretendoi pejgamberinë dhe e teproi në shenjtërimin e imamëve të supozuar të Shijave Rafidij.

Sekti Nusejri (Alevij) arriti që t’i mbledh forcat në shtetin e ashtuquajtur “Siri” përderisa arritën në pushtet në vitin 1965 me çka ata i mposhtën lëvizjet opozitare sunite dhe me ndihmën e nacionalistëve dhe komunistëve arritën që me revolucionin e vitit 1971 të formojnë shtet alevit.

Besimet e Nusejrive (Alevijve)

 • Alevijtë besojnë se Aliu është Zot dhe se paraqitja e Zotit në trupin e njeriut ndodh tek Aliu (radijAllahu anhu), ashtusiç paraqitet edhe Xhibrili në formë të disa njerëzve.
 • Alevijtë e duan AbdurRahman bin Mulxhim-in, gjegjësisht vrasësin e Omerit (radijAllahu anhu).
 • Alevijtë besojnë se Aliu jeton në mjegulla që nga koha kur është liruar nga trupi i tij dhe besojnë se murmurima është zëri i tij, ndërsa vetëtima është shpata e tij.
 • Alevijtë besojnë se Aliu e ka krijuar Muhamedin (Paqja qoftë mbi të) dhe se Muhamedi e ka krijuar Selman el Farisiun dhe se Selman el Farisiu i ka krijuar këta pesë jetima:

-Mikdad bin Esued: Të cilin e llogaritin se është Zot i njerëzve dhe përgjegjës për vetëtimat.

-Ebu Dherr el Gifari: Të cilin e llogaritin rrotullues të planetëve dhe yjeve.

-Abdullah ibn Revaha: Të cilin e llogaritin si përgjegjës për erërat dhe për marrjen e shpirtërave

-Uthman bin Medh’un: Të cilin e llogaritin si përgjegjës për lukthin, për temperaturën e trupit dhe për sëmundjet njerëzore.

-Kanber bin Kadan: E llogaritin si përgjegjës për t’i fryrë shpirtërat nëpër trupa

 • Alevijtë i kopjuan besimet e tyre nga besimet e vjetra dhe i shenjtëruan yjet dhe planetet dhe i bënë vendbanim të Aliut.
 • Alevijtë përvetësuan shumë besime prej filozofëve zjarrputist dhe prej Platonit.
 • Alevijtë e madhërojnë alkoolin dhe rrushin dhe e lejojnë pirjen e tij.
 • Alevijtë e kanë një natë në të cilën kryejnë akte jonjerëzore që janë të turpshme për t’u përmendur në këtë artikull.
 • Alevijtë kanë një formë të faljes që tërsisht dallon nga falja e Namazit tek ehli Suneti. Tek ata nuk ka Namaz Xhumaje. As që marrin abdes dhe as nuk pastrohen nga xhunubllëku për faljet e tyre.
 • Alevijtë nuk besojnë se ekziston Haxhi (Pelegrinazhi) dhe besojnë se Haxhi në Meke është adhurim e idhujve!
 • Alevijtë nuk e besojnë obligueshmërinë e Zekatit. Ata paguajnë njëfarë lloj tatimi ndaj shejhave të tyre që është një e pesta e pasurisë së tyre.
 • Agjërimi i Ramazanit tek ata është vetëm abstenim nga marrdhënia me gratë e tyre.
 • Alevijtë i urrejnë sahabët në përgjithësi dhe i bëjnë tekfir ata, në veçanti e urrejnë ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin.
 • Alevijtë mendojnë se ata e dijnë diturinë e brendshme të Kur’anit.
 • Alevijtë festojnë shumë festa pagane persiane, poashtu ata edhe e shënojnë përvjetorin e vrasjes së Imam Husejnit në Kerbela në ditën e dhjetë të Muajit Muharrem

Dijetarët Islam janë të pajtimit se nuk lejohet martesa me ata, as që të hahet mishi që ata e therrin e as që të varrosen në varrezat e muslimanëve. Thotë Ibn Tejmije se kufri i tyre është më i madh sesa kufri i jehudëve dhe të krishterëve. Është obligim që ky sekt të bëhet tekfir dhe as të mos dyshohet në kufrin e tyre. Ky sekt tradhëtar ka qenë shkak që tatarët ta pushtojnë dhe ta rrëzojnë Hilafetin në Bagdad në vitin 1258 duke vrarë dy million banorë të qytetit me rrethinë. Dhe sot e kësaj dite pasuesit e këtij sekti terrorist vrasin secilin që është ehli Sunet, vrasin dhe dhunojnë muslimanët, e shkatërrojnë çdogjë që është pronë e muslimanëve, ashtusiç edhe shihet sot në masakrat që i bëjnë ndaj banoroëve të gjorë të Shamit të bekuar.

Përgatiti: Enis Arifi

Të tjera