Si ta ndjejmë që Allahu na drejtohet neve atëherë kur lexojmë Kuran?

by Uniteti-Admin

Pyetje: Dijetarët thonë se gjatë leximit të Kur’anit personi duhet të ndjejë se Allahu i drejtohet atij në çdo ajet. Atëherë si mund ta ndjej që më drejtohet mua Allahu kur flet për jobesimtarët, politeistët, mohuesit dhe të tjerë, kur unë jam musliman dhe besoj në Ditën e Fundit?

Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut.
Ta ndjesh që Allahu të drejtohet ty në Kuran, arrihet duke e dëgjuar me vëmendje Kuranin, duke reflektuar mbi kuptimin e tij, ashtusiç duhet dhe duke vepruar sipas tij. Besimtarët besojnë se Allahu u drejtohet robërve të Tij në Kuran, duke caktuar urdhëra dhe ndalesa për ta, ndonjëherë i drejtohet një grupi të caktuar në disa kontekste e ndonjëherë u drejtohet njerëzimit në tërësi.

Kur Allahu iu drejtohet besimtarëve, atëherë muslimani duhet të reflektojë për këtë dhe të thotë: “Ne dëgjojmë dhe bindemi”.

Ibn Mesudi (radijAllahu anhu)ka thënë: Kur e dëgjoni Allahun duke thënë “O ju që keni besuar”, atëherë kushtoni vëmendje sepse ose është diçka e mirë që po urdhëron ose diçka e keqe që Ai po e ndalon. (Tefsir Ibn Kethir 1/374)

Kur Allahu i drejtohet njerëzimit në tërësi, atëherë duhet të dini se Allahu po ju drejtohet në mënyrë të veçantë. Në qoftë se është një urdhër atëherë zbatojeni atë, nëse është ndalesë largohuni prej saj, dhe në qoftë se është një këshillë veproni sipas saj.

Besimtari duhet të reflektojë në të gjitha ato që thotë Allahu në Kur’an, por ky reflektim ndryshon sipas kontekstit të asaj që lexohet në tekst. Nëse përmendet bindja, atëherë ai duhet të këtë në mendje se Allahu i drejtohet atij me urdhër që të bindet. Nëse përmendet mosbindja, atëherë ai duhet të këtë në mendje se Allahu i drejtohet në ndalimin e mosbindjes.

Nëse përmenden besimtarët, ai duhet të këtë në mendje se Allahu i drejtohet atij me urdhër që t’i marrë si miq dhe aleat, dhe t’i dojë ata.

Nëse përmenden njerëzit e shfrenimit, mosbesimit dhe hipokrizisë, besimtari duhet të ketë në mendje se Allahu i drejtohet me urdhër që t’i urrejë dhe t’i konsiderojë armiq.

Nëse përmendet shejtani, atëherë duhet ta këtë në mendje se Allahu i drejtohet me urdhër që ta konsiderojë atë si armik të përbetuar, të shkojë kundër tij, të mos e ndjekë atë dhe të përpiqet t’i bindet Allahut. Thotë Allahu i Lartësuar:

“O bijtë e Ademit (kriminelë), po a nuk ua dërgova porosinë që të mos e adhuroni djallin, se me të vërtetë ai është armiku juaj i hapët!? (Ju porosita) Të më adhuroni Mua, se kjo është rruga e sigurt!”
  (Ja Sin: 60,61)

Nëse përmendet vërtetësia dhe ata që e flasin të vërtetën, besimtari duhet të këtë në mendje se Allahu i drejtohet me urdhër që të përpiqet të jetë prej tyre.

Nëse përmenden gënjeshtarët, ai duhet të këtë në mendje se Allahu i drejtohet me urdhër që të përpiqet të mos jetë prej tyre.

Imam ebu Bekr el-Axhurri (rahimehullah) ka thënë:

“Allahu, i Lavdëruar dhe i Lartësuar qoftë, i nxit njerëzit të reflektojnë në Kuran, ashtu siç thotë në ajetet:

“A nuk e studiojnë me vëmendje Kuranin? Por jo, ata kanë zemra që kanë dryna!”
 (Muhammed 24)
“A nuk e studiojnë ata me vëmendje Kuranin? Sikur të ishte prej dikujt tjetër përveç Allahut, do të gjenin në të  shumë kundërthënie.”
 (en Nisa  82)

El Axhurri (rahimehullah) ka thënë: “A nuk e shihni, Allahu ju mëshiroftë, se si Zoti juaj më Bujari i nxit krijesat që të reflektojnë në fjalët e Tij? Kushdo që reflekton në fjalët e Allahut do të arrije që ta njohë Atë, i lavdëruar dhe i lartësuar qoftë Ai. Besimtari do të arrijë të njohë madhështinë e fuqisë, hirësisë dhe mirësisë së Allahut ndaj besimtarëve, dhe do të kuptojë detyrën e tij për ta adhuruar Atë. Kështu që besimtari do të angazhohet të bëjë atë që është e obligueshme për të, do të këtë kujdes nga gjithçka që Zoti i tij më Bujari, e ka paralajmëruar kundër tij, dhe do të jetë i etur për të bërë atë që Allahu e ka nxitur të veproj.

Kushdo që e ka këtë qëndrim kur të recitoj Kur’an ose kur dëgjon dikë tjetër duke recituar, atëherë Kur’ani do të jetë shërim për të. Besimtari do të arrije të bëhet i pavarur nga gjërat e tjera,edhe nëse nuk ka pasuri dhe familje të madhe përreth, ai do të ndjehet i nderuar dhe krenar, do të ndjehet i qetë në situata kur të tjerët ndjehen të shqetësuar.

Shqetësimi i tij kryesor kur fillon të lexojë ose të recitojë një sure do të jetë: “Kur do të këtë ndikim recitimi i Kuranit tek unë?”, e jo “Kur do ta përfundoj suren?”.Shqetësimi i tij do të jetë: Kur do ta kuptoj dhe do t’i kushtoj vëmendje asaj që më thotë Allahu, kur do ta përmirësoj veten, kur do ta mësoj mësimin? Sepse recitimi i Kuranit është një adhurim, ndërsa një adhurim nuk mund të bëhet siç duhet kur ekziston pakujdeisa dhe mungesa e vëmendjes. Allahu na ndihmoftë dhe na udhëzoftë të gjithëve.

Kështu duhet të jetë qëndrimi i atij që reciton Kur’an.

Allahu e di më së miri.

Përktheu: Dh. Ademi

Të tjera