Trajtimi i gruas nën hijen e Kuranit dhe Sunetit

by Uniteti-Admin

Nën hijen e teksteve Kur’anore mund të shohim se Allahu i Lartësuar urdhëron që të jetohet mirë me bashkëshorten dhe të respektohet ajo. Urdhëron që të jetohet mirë me ata, edhenëse në zemrën e bashkëshortit është ndërprerë dashuria ndaj saj.

Thotë Allahu: “Dhe jetoni mirë me ata, nëse tek ata (gratë) urreni diçka, ndoshta mu tek ajo Allahu ka bërë ndonjë hajr të madh”. (en Nisaa 19)

Thotë Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem): “Besimtari nuk e nençmon besimtaren, nëse ai nuk është i kënaqur me ndonjë veti të saj, ai është i kënaqur më një (veti) tjetër”. (Transmeton Muslimi)

Allahu ka qartësuar se gruaja i ka drejtat e saja tek bashkëshorti, thotë Allahu: “Edhe ata kanë të drejta, aq sa kanë edhe detyra” (el Bekare 228)

Prej emaneteve të fundit të Pejgamberit përpara se të shpërngulet nga kjo botë është këshilla që burri të jetë i kujdësshëm ndaj gruas së tij dhe t’i respektojë dhe mos t’i bëj asaj padrejtësi dhe as mos t’i thej të drejtat e saja. Ka thënë: “Ju porosis që të jeni të mirë me gratë”.

 

Ka urdhëruar që të durohen gabimet e saja dhe t’i falen gabimet që i bën. Kur Pejgamberi e përshkruan natyrën e gruas thotë: “Me të vërtetë gruaja është krijuar nga brinji. Ajo nuk do të qëndrojë në një rrugë. Nëse ti kënaqesh me atë, do të kënaqesh edhenëse nuk është e drejtë, ndërsa nëse mundohesh ta drejtosh do ta thesh, thyerja e saj është divorci”. (Transmeton ibn Auane)

 

Dhe ka thënë: “Ju porosis të jeni të mirë me gratë, ato janë krijuar nga brinji, ndërsa më e shtrembër tek brinji është maja, nëse mundohesh ta drejtosh do ta thesh, ndërsa nëse e lër ajo do të ngel e shtrembër. Ju porosis të jeni të mirë me gratë”. (Transmeton Buhari)

 

 

Nga: Ahmed el Emir

Përktheu: Enis Arifi

 

 

Të tjera